22-09-2020

Пријављивање кандидата за полагање стручног испита у архивској делатности

______________

Пријаве за полагање стручног испита могу се поднети Архиву Србије у периоду од 23. септембра до 6. октобра 2020. године.

Архив Србије, у складу са одредбама Правилника о програму и начину полагања стручног испита у делатности заштите културних добара („Сл. гласник РС“ бр. 83/20, у даљем тексту: Правилник), обавештава све установе да ће полагање стручног испита за кандидате свих степена стручне спреме у 2020. години бити организовано у новембарском испитном року.

Полагање стручног испита се организује и спроводи у складу са одредбама чл. 4–15. Правилника. Ради благовременог организовања и спровођења полагања стручног испита, Архив Србије обавештава све заинтересоване установе да пријаве за полагање стручног испита могу поднети у периоду од 23. септембра до 6. октобра 2020. године, на адресу: Архив Србије, Комисија за полагање стручног испита, Карнегијева 2, Београд, са ознаком „Пријава за полагање стручног испита“ на обрасцу који се може преузети овде.

Уз пријаву за полагање стручног испита, у складу са одредбама чл. 4. Правилника, достављају се:

1. Оверена копија дипломе о стеченом образовању;
2. Потврда установе у којој је кандидат запослен, односно у којој се стручно оспособио на одговарајућим пословима, о дужини стручног оспособљавања;
3. Доказ о уплати средстава на име трошкова полагања стручног испита за кандидате који су у обавези да плаћају накнаду.

За кандидате из архивских установа одређених Решењем о утврђивању територије архива („Сл. гласник РС“ бр. 7/96) полагање се организује и спроводи без накнаде.
За кандидате из осталих установа које обављају делатност заштите културних добара у Републици Србији одлуком директора Архива Србије утврђени су трошкови полагања у износу од 25.000,00 динара.

Консултације ће бити одржане у октобру 2020. године. Тачан датум полагања стручног испита одредиће Комисија за полагање стручног испита у области заштите архивске грађе, о чему ће накнадно бити обавештени сви кандидати који су поднели пријаве.

За све додатне информације контакт особа је технички секретар Комисије Душан Гутеша, тел: +381 11 3370 781, (лок. 125); +381 64 424 11 83; e-mail: d.gutesa@archives.org.rs.