Стручна звања

______________

Стицање стручних звања у архивској делатности уређено је Правилником о условима за стицање стручних звања у архивској делатности.

Запослени у архивима са високом стручном спремом могу стећи звања: архивист, виши архивист и архивски саветник.

Запослени са вишом стручном спремом могу стећи звања: виши архивски помоћник и виши архивски помоћник I врсте, а запослени са средњом стручном спремом могу стећи звања: архивски помоћник и архивски помоћник I врсте.

Звања архивист и виши архивски помоћник стичу се после једногодишњег стручног оспособљавања у архиву и положеног одговарајућег стручног испита. Звање архивски помоћник стиче се после шестомесечног оспособљавања у архивској установи и положеног стручног испита.

Виша звања: виши архивист, виши архивски помоћник I врсте и архивски помоћника I врсте стичу се после најмање 10 година обављања послова у претходно стеченом звању на основу оцене Комисије за доделу виших звања у архивској струци.  

Звање архивски саветник, на основу оцене Комисије, могу стећи запослени који су обављали послове у звању вишег архивисте најмање пет година и у том периоду имали више објављених и на други начин јавности доступних научно-истраживачких или теоријско стручних радова од значаја за развој и унапређење архивске струке.

Комисију за доделу виших звања у архивској струци именује Управни одбор Архива Србије из реда истакнутих архивских стручњака Србије и научних радника. Комисија има седам чланова и бира се на период од четири године.

Конкурс се расписује сваке године у септембру. Пријаве кандидата, односно предлози са доказима о испуњавању услова за стицање вишег звања достављају се Комисији најкасније до 30. септембра.