Стручна звања

______________

Стицање стручних звања у архивској делатности уређено је Правилником о условима за стицање стручних звања у архивској делатности.

Запослени у архивима са високом стручном спремом могу стећи звања: архивист, виши архивист, архивски саветник, конзерватор папира, виши козерватор папира и конзерватор папира саветник.

Запослени са вишом стручном спремом могу стећи звања: виши архивски помоћник и виши архивски помоћник I врсте, а запослени са средњом стручном спремом могу стећи звања: архивски помоћник, архивски помоћник I врсте, техничар рестауратор папира и виши техничар рестауратор папира.

Комисију за доделу виших звања у архивској струци именује Управни одбор Државног архива Србије из редова истакнутих архивских стручњака Србије и научних радника. Комисија има седам чланова и бира се на период од четири године.

Конкурс се расписује сваке године у септембру. Пријаве кандидата, односно предлози са доказима о испуњавању услова за стицање вишег звања достављају се Комисији најкасније до 30. септембра.

a

„Србија и Света Столица 1878–1914”a

Корисне информације

Заинтересованима за истраживање у Државном архиву Србије препоручујемо да се у Центру за информације распитају о условима коришћења архивске грађе.