Писарница

______________

Захтеви за издавање потврда о подацима из архивске грађе, оверених копија и преписа архивске грађе за потребе државних органа и организација, као и за остваривање права физичких и правних лица подносе се Писарници Архива Србије.

Потврде се углавном издају ради: регулисања питања из радног односа, пензија, социјалних, породичних, имовинско-правних и других питања.

Захтеви се достављају, у писаном облику, лично или поштом, Писарници Архива Србије. У захтеву треба навести личне податке, сврху за коју је тражена исправа потребна, као и све податке који су релевантни за проналажење документа.

Рок за решавање захтева је месец дана од дана пријема захтева.

Архив наплаћује своје услуге према Ценовнику услуга.

Радно време Писарнице: понедељак–петак од 9 до 15 часова.

тел. +381 11 3370 781, локал 115.