Читаоница

______________

Архивска грађа и библиотечки материјал користе се, у зависности од њиховог смештаја, у читаоницама Архива Србије, у Карнегијевој бр. 2 и у Железнику, Булевар младих бр. 5.

Читаоница Архива Србије у Карнегијевој бр. 2 отворена је од понедељка до петка од 8 до 19 часова, а суботом од 8 до 13 часова. Архивска грађа и библиотечки материјал издају се радним данима до 12 часова.

Читаоница Архива Србије у Железнику, Булевар младих бр. 5, отворена је од понедељка до петка од 8 до 14 часова.

Корисницима су на располагању научно-информативна средства (водичи, инвентари, индекси, каталози, пописи) на основу којих се одабира и наручује архивска грађа за истраживање. Услови и начин коришћења архивске грађе и библиотечког материјала утврђени су Законом о културним добрима, Правилником о условима и начину коришћења архивске грађе и библиотечког материјала и Правилником о условима и начину коришћења збирки докумената и досијеа лица преузетих од Безбедносно-информативне агенције. Ова акта корисници могу добити у Центру за информације и у читаоницама Архива Србије.

Архив Србије, за потребе корисника, обавља фотокопирање архивске грађе, скенирање и снимање дигиталним фотоапаратом, уз финансијску надокнаду према ценовнику који можете преузети овде. Омогућена је и куповина информативних средстава и публикација које је објавио Архив Србије.

Корисници који објаве публикацију за чије писање је коришћена архивска грађа Архива Србије дужни су да најмање један примерак предају Архиву.

За објављивање архивске грађе или њених репродукција неопходно је подношење посебног писменог захтева и добијање одобрења Архива Србије.

Архивска грађа није доступна ако:

  • стваралац, дародавац, депонент или продавац писмено постави ограничења;
  • Стручни савет Архива утврди дa се може користити само под посебним условима;
  • ако је у тако лошем стању да постоји опасност од још већег оштећења при употреби.

Архивска грађа се не издаје на коришћење:

  • док се налази на сређивању, обради, конзервацији и рестаурацији, коричењу, микрофилмовању, изложби или припреми за публиковање;
  • уколико се ради о раритетима архивалија и књижног фонда, издвојеној грађи, оштећеним документима и књигама, као и о грађи од изузетног значаја, уместо њих користе се фотокопије или на други начин репродуковани материјал;
  • уколико је архивска грађа објављена и снимљена, уместо ње користе се публикације, односно микрофилмови.