21-01-2021

Промена назива Архива Србије у Државни архив Србије

______________

На основу члана 67. став 2. Закона о архивској грађи и архивској делатности („Службени гласник РС”, број 6/20) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОДЛУKУ
о промени назива Архива Србије

 

  1. Назив Архива Србије, са седиштем у Београду, Kарнегијева 2, чији је оснивач Република Србија, мења се и гласи: „Државни архив Србије”.
  2. Архив Србије из тачке 1. ове одлуке поднеће надлежном суду пријаву за упис у регистар промену назива у року од седам дана, а Статут и друге опште акте ускладиће са овом одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
  3. Ова одлука ступа на снагу 2. фебруара 2021. године.

 

05 број 022-384/2021
У Београду, 21. јануара 2021. године

Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.