14-07-2021

Јавни конкурс за избор директора Државног архива Србије

______________

На основу чланова 35 став 2 и 36 Закона о култури („Службени гласник PC”, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020 и 47/2021) и члана 28 став 2 и члана 43 став 1 тачка 9) Статута Државног архива Србије (пречишћени текст) 05 број 767 од 10. јуна 2021. године и Сагласности Министарства културе и информисања број 110-01-250/2021-01 од 23. јуна 2021. године, Одлуке Управног одбора Државног архива Србије о расписивању јавног конкурса за избор директора Државног архива Србије 05 број 885/5 од 12. јула 2021. године,

Управни одбор Државног архива Србије
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ДРЖАВНОГ АРХИВА СРБИЈЕ

 

Услови које кандидат мора да испуњава:

1) високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и стечено звање дипломирани историчар;

2) да има најмање десет година радног искуства у струци, од чега најмање пет година радног искуства у култури и најмање четири године радног искуства на пословима руковођења установом;

3) да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;

4) држављанство Републике Србије;

5) знање једног светског језика;

6) знање рада на рачунару;

7) општа здравствена способност.

Уз пријаву на конкурс кандидат за директора подноси следећу документацију (доказе):

1) предлог програма рада и развоја Архива за период од четири године;

2) диплому о стеченој стручној спреми;

3) доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;

4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;

5) уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;

6) библиографију објављених научних радова;

7) уверење да кандидат није правоснажно осуђиван;

8) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

9) извод из матичне књиге рођених;

10) фотокопију личне карте;

11) доказ о знању светског језика (потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе);

12) доказ о познавању основних програма за рад на персоналном рачунару (уверење – потврда референтне установе) или провера рада на рачунару од стране лица распоређеног на пословима информационих технологија;

13) лекарско уверење (оригинал) доказ о општој здравственој способности.

Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице:

- да кандидат познаје пословање установа културе;

- да кандидат поседује руководеће искуство на пословима у области културе;

- квалитет предложеног програма рада и развоја Архива, из поднете конкурсне
документације.

Начин и рок подношења:

Пријава на јавни конкурс која садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, e-mail), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа и радног искуства са кратким описом послова на којим је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Докази се прилажу уз пријаву у оригиналу или копији овереној код надлежног органа.

Рок за подношење пријаве кандидата на јавни конкурс је 15 (словима: петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Политика” који се дистрибуира на целој територији Републике Србије. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања. Ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан.

Благовремена пријава је свака пријава која је поднета у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Потпуна је свака пријава која садржи доказе којима се доказује испуњеност услова конкурса.

Неблаговремене пријаве Управни одбор одбацује решењем.

У случају непотпуне или неразумљиве пријаве Управни одбор обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди пријаву у року. Ако пријава не буде уређена у року, Управни одбор решењем одбацује пријаву. Ако пријава буде уређена у року, сматра се да је од почетка била уредна, ако законом није друкчије предвиђено.

Пријава на конкурс са доказима о испуњености услова са назнаком „ЗА КОНКУРС” подноси се писаним путем, препорученом пошиљком у затвореној коверти на адресу Државни архив Србије, Београд, Карнегијева 2, или лично сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова на истој адреси у Писарници Државног архива Србије.

Подаци о изборном поступку

Управни одбор обавља разговоре са кандидатима који испуњавају прописане услове и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса, доставља Министарству културе и информисања записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, с мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата.

Датум разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.

Министарство културе и информисања предлаже Влади Републике Србије кандидата за директора с листе кандидата или је обавештава о разлозима неприхватања исте.

Ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак или Влада Републике Србије не именује директора с листе кандидата, сматра се да јавни конкурс није успео.

Директора именује Влада Републике Србије на период од 4 (словима: четири) године.

За давање обавештења о конкурсу задужена је Ксенија Пејовић, секретар Државног архива Србије, телефон 011/3370-781, лок. 129, e-mail k.pejovic@archives.org.rs

Овај оглас објављује се у дневном листу „Политика”, на web странама Националне службе за запошљавање и Државног архива Србије (www.arhivsrbije.rs) и на огласној табли Државног архива Србије.


НАПОМЕНА:
У погледу доказа о познавању основних програма за рад на персоналном рачунару, ако кандидат поседује уверење – потврду референтне установе, доставља наведени доказ уз пријаву.

Уколико кандидат не поседује уверење – потврду референтне установе, биће извршена провера познавања рада на рачунару од стране лица распоређеног на пословима информационих технологија у Државном архиву Србије, пре разговора са учесницима јавног конкурса. Датум провере биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Александар Растовић