20-09-2023

Расписан конкурс за доделу виших стручних звања у архивској делатности

______________

На основу члана 11. Правилника о ближим условима и начину стицања виших стручних звања у архивској делатности („Службени гласник РС” број 97/2021, у даљем тексту: Правилник), Комисија за доделу виших стручних звања у архивској делатности 20. септембра 2023. године доноси:

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА

ЗА ДОДЕЛУ ВИШИХ СТРУЧНИХ ЗВАЊА У АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

 

  1. Расписује се конкурс за доделу виших стручних звања у архивској делатности који ће бити отворен до 13. октобра 2023. године;

    2. Право учешћа на конкурсу имају виши архивисти, архивисти, конзерватори папира, виши архивски помоћници, архивски помоћници и техничари рестауратори папира који испуњавају услове за стицање виших стручних звања у архивској делатности;

    3. Лица која се пријављују за стицање виших стручних звања дужна су да, у року који је предвиђен тачком 1. ове одлуке, уз Пријаву за стицање вишег стручног звања у архивској делатности (у даљем тексту: Пријава) која се налази у прилогу Правилника поднесу:

1) радну биографију;
2) оверену копију дипломе о стручној спреми, односно уверење или препис дипломе који издаје архив;
3) оверену копију уверења о стеченом стручном звању, односно препис уверења који издаје архив;
4) библиографију наслова публикација и/или радова који су публиковани после стицања садашњег стручног звања; уз сваку библиографску јединицу обавезно навести ISBN, ISSN, UDC;
5) по један примерак књиге и/или рада у штампаном или електронском облику (или копије насловне странице књиге, часописа, импресума, садржаја, CIP-а), на основу којих је ауторство видљиво, после стицања садашњег стручног звања;
6) потврду архива о дужини радног искуства у садашњем стручном звању;
7) мишљење Стручног савета архива у којем кандидат обавља/обављао стручне послове о оствареним стручним резултатима кандидата, осим за кандидате који конкуришу за звање архивски саветник, односно конзерватор папира саветник;
8) изјаву кандидата о тачности података наведених у Пријави;

  1. Комисија за доделу виших стручних звања у архивској делатности разматраће само благовремене и потпуне пријаве и на основу њих донети појединачне одлуке до 25. децембра 2023. године;
  2. Конкурсну документацију треба доставити на адресу: Државни архив Србије, Карнегијева бр. 2, 11000 Београд, са назнаком: За Комисију за доделу виших стручних звања у архивској делатности.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Др Милан Кољанин

 

Стицање виших стручних звања у архивској делатности уређено је Правилником о ближим условима и начину стицања виших стручних звања у архивској делатности, који је ступио на снагу 23.10.2021.

Преузмите Образац пријаве за стицање вишег стручног звања у архивској делатности.

За све додатне информације контакт особа је Aња Вулић, тел: +381 11 3370 781, локал 116; +381 62 422 851; e-mail: a.vulic@archives.org.rs